แสงใส น. .; ทองจู ช. .; อินทร์บุญช่วย ธ. .; ร่มแก้ว จ. . การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 27–39, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255667. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.