นามี เ.; เสียะ เ. . การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus osteatus). วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 203–215, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256495. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.