กาวิวงศ์ น. .; พิทักษ์พล ว. .; เนื่องเม็ก ว.; ทิตย์วรรณ ม. . กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 188–202, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256940. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.