ใจเตี้ย ส. . ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 13–21, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/257358. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.