ธัญญเจริญ จ. .; กนกหงส์ ก. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. . การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 27–40, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258701. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.