คำปลิว ธ. .; ลิขิตตระการ ณ. .; สังพาลี ว. .; อาจนาเสียว จ. .; เหิมฮึก ส. .; พูลประเสริฐ พ. .; สุทธิประพันธ์ ป. .; ศิริวุฒิ ว. .; วิรุญรัตน์ ว. . ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 41–61, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258702. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.