อํ่าทอง ศ. .; โชติอมรศักดิ์ ช. .; สมจิตร บ. . ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 62–79, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258704. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.