นาคเพ็ง ป. .; ลิ้มนิรันดร์กุล บ. .; ศิริสัญลักษณ์ ร. .; เฉลิมพล จ. . เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 91–105, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258715. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.