จี้รัตน์ ปภพ, เครือคำ พุฒิสรรค์, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, และ ฟองมูล สายสกุล. 2019. “ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1 (1):29-41. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200888.