หาญนอก ปัทมา, สิงหบำรุง ภรนาลินท์, โทณลักษณ์ เทิดศักดิ์, และ แก้วใจ วนาลี. 2019. “ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus Calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1 (1):85-95. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200952.