อินทนนท์ ภูมิศักดิ์, และ เพชรอำไพ ณัชฐ์ธพงศ์. 2019. “อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1 (2):1-10. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/209981.