นิ่มน้อย นิลวรรณ, และ สาครวาสี สิริวัฒน์. 2019. “บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1 (2):39-50. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/210061.