สาลีอาจ พนิดา, ฟองมูล สายสกุล, เครือคำ พุฒิสรรค์, และ จี้รัตน์ ปภพ. 2019. “การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1 (2):51-62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/210072.