จิระภิญโญ รามิล, และ ยังคำมั่น ประนอม. 2020. “ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (1):23-31. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241825.