โพธิ์สว่าง สุพัฒธณกิจ, ขุนไกร พัชธาวดี, แสนพรหม จันทร์เพ็ญ, ศรีปินตา พิจิตร, อินทร์สังข์ ลัดดาวัลย์, โนสุวรรณ สายชล, และ ทองขาว เกษม. 2020. “การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (1):67-78. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241831.