โพธิ์สว่าง สุพัฒธณกิจ, ขุนไกร พัชธาวดี, ทองขาว เกษม, อินทร์สังข์ ลัดดาวัลย์, เจริญทรัพย์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์, แสงแก้ว วินัย, และ โนสุวรรณ สายชล. 2020. “การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (1):79-90. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241832.