กางโสภา จักรพงษ์, เหมืองทอง เบญจมัย, จี้เพชร เพชรรัตน์, จันต๊ะอินทร์ สุรีมาศ, และ ทองเปลว พีรพันธ์. 2020. “ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (2):15-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246446.