โพธิ์สว่าง สุพัฒธณกิจ, ทองขาว เกษม, นพคุณวงศ์ อุทัย, ภูติวรนาถ มณทิรา, และ ชิงดวง แสงมณี. 2020. “การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (2):39-49. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246449.