กางโสภา จักรพงษ์, วิทยาพงษ์ วัลลิภา, จี้เพชร เพชรรัตน์, และ จันต๊ะอินทร์ สุรีมาศ. 2020. “ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (3):1-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248478.