แก้วประดับ ธีรภาพ, รุ่งนิลรัตน์ ธนนต์, อภิรติกร ศุภัครชา, ฆังคมณี ธีรพล, และ สุขสะโร วันดี. 2020. “ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (3):25-36. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248485.