ท้าวแก่นจันทร์ นรินทร์, อารีศรีสม กอบลาภ, อารีศรีสม ภาวิณี, ใหม่เฟย วิกานดา, และ เสถียรพีระกุล ศักดิ์ชัย. 2020. “ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2 (3):51-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248487.