กางโสภา จักรพงษ์, จี้เพชร เพชรรัตน์, สิงโสภา อรัญญา, ทาวงศ์ นรารัตน์, และ จันต๊ะอินทร์ สุรีมาศ. 2021. “ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 3 (3):1-13. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251419.