พมลาชาบุด คานตาวัน, เครือคำ พุฒิสรรค์, ฟองมูล สายสกุล, และ พละปัญญา ปิยะ. 2022. “ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (1):40-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251764.