ทองแก้ว เอกพล, สมบูรณ์สุข บัญชา, และ รัตนไชย อภิญญา. 2021. “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 3 (2):57-68. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252019.