ใจเตี้ย สามารถ, รัตนปัญญา สิวลี, และ ต๊ะอ๊อด อรอนงค์. 2021. “ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 3 (2):85-94. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252021.