วรรณคนาพล อานุภาพ, และ เทียมเมือง ดารชาต์. 2022. “ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (2):54-65. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252129.