อารีศรีสม ภาวิณี, ท้าวแก่นจันทร์ นรินทร์, แก้วแทน ณัฐชนก, และ อารีศรีสม กอบลาภ. 2022. “การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (1):64-76. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252330.