แจ่มจำรัส ศิวดล, และ ภู่ระหงษ์ ณัฐพล. 2022. “ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (3):51-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253071.