สุริยะชัยพันธ์ กริช, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, ฟองมูล สายสกุล, และ แสงสุโพธิ์ สถาพร. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):13-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253153.