พิบำรุง ปรัชวนี. 2023. “สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):135-48. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253866.