ตาอินทร์ ธวัชชัย, อนงค์รักษ์ นิวัติ, ลือศักดิ์ ณัฐวุฒิ, และ ไชยวรรณ ฟ้าไพลิน. 2023. “การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‘หริภุญไชย’ จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):106-19. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/254365.