ขจรผล ธนพร, เชื้อคนแข็ง นเรศศักดิ์, และ แสงศิริ ชลธิรา. 2022. “การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (2):1-13. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255664.