แสงใส น้ำผึ้ง, ทองจู ชัยสิทธิ์, อินทร์บุญช่วย ธวัชชัย, และ ร่มแก้ว จุฑามาศ. 2022. “การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (2):27-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255667.