นามี เจนจิรา, และ เสียะ เพ็น. 2023. “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus Osteatus)”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):203-15. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256495.