กาวิวงศ์ นริสรา, พิทักษ์พล วาสนา, เนื่องเม็ก วิพรพรรณ์, และ ทิตย์วรรณ มนัส. 2023. “กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ‘ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา’”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):188-202. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256940.