ใจเตี้ย สามารถ. 2022. “ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 4 (3):13-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/257358.