ธัญญเจริญ จิรานุช, กนกหงส์ กังสดาล, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, และ ฟองมูล สายสกุล. 2023. “การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):27-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258701.