คำปลิว ธีราภรณ์, ลิขิตตระการ ณัฐดนัย, สังพาลี วิชญ์ภาส, อาจนาเสียว จุฑามาศ, เหิมฮึก สุธีระ, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, สุทธิประพันธ์ ปิยะวรรณ, ศิริวุฒิ วรุฒ, และ วิรุญรัตน์ วาสนา. 2023. “ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):41-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258702.