อํ่าทอง ศุภธิดา, โชติอมรศักดิ์ ชาคริต, และ สมจิตร บัณฑิต. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):62-79. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258704.