นาคเพ็ง ปวริศา, ลิ้มนิรันดร์กุล บุศรา, ศิริสัญลักษณ์ รุจ, และ เฉลิมพล จุฑาทิพย์. 2023. “เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 5 (1):91-105. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258715.