[1]
จี้รัตน์ ป., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ ฟองมูล ส., “ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 29–41, เม.ย. 2019.