[1]
หาญนอก ป., สิงหบำรุง ภ., โทณลักษณ์ เ., และ แก้วใจ ว., “ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 85–95, เม.ย. 2019.