[1]
อินทนนท์ ภ. และ เพชรอำไพ ณ., “อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–10, ส.ค. 2019.