[1]
สาลีอาจ พ., ฟองมูล ส., เครือคำ พ., และ จี้รัตน์ ป., “การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 51–62, ส.ค. 2019.