[1]
จิระภิญโญ ร. . และ ยังคำมั่น ป. ., “ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 23–31, เม.ย. 2020.