[1]
โพธิ์สว่าง ส. ., “การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 67–78, เม.ย. 2020.