[1]
โพธิ์สว่าง ส., “การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 79–90, เม.ย. 2020.