[1]
กางโสภา จ. ., เหมืองทอง เ. ., จี้เพชร เ. ., จันต๊ะอินทร์ ส., และ ทองเปลว พ. ., “ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 15–30, ส.ค. 2020.