[1]
แก้วประดับ ธ. ., รุ่งนิลรัตน์ ธ. ., อภิรติกร ศ. ., ฆังคมณี ธ. ., และ สุขสะโร ว. ., “ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 25–36, ธ.ค. 2020.