[1]
กางโสภา จ. ., จี้เพชร เ., สิงโสภา อ. ., ทาวงศ์ น. ., และ จันต๊ะอินทร์ ส. ., “ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 1–13, ธ.ค. 2021.